Privacyverklaring Royal Este Clinic (versie 1.0)

Wij willen u informeren over hoe Royal Este Clinic omgaat met persoonsgegevens. Privacy vinden wij heel belangrijk. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens geldt bij Royal Este Clinic als onderdeel van goede zorg. Medewerkers van Royal Este Clinic zijn zich bewust van de actuele wetgeving rondom privacy. Het uitgangspunt is dat medewerkers van Royal Este Clinic vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.


Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die verwijzen naar een persoon. Dat kan een naam, een adres of een telefoonnummer zijn. Maar ook informatie over gezondheid (zoals in het medisch dossier) is een persoonsgegeven. Onder welke wetgeving valt de verwerking van persoonsgegevens? Royal Este Clinic verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en heeft daarbij te maken met verschillende wetgevingen. Zo houdt Royal Este Clinic zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG: de privacywet). Daarnaast gelden andere aspecten voor wet- en regelgeving die met de privacy van gegevens te maken hebben, zoals een bewaarplicht. Ook hier houdt Royal Este Clinic zich aan. Persoonsgegevens cliënten Om taken goed uit te kunnen voeren, verwerkt Amstelring, afhankelijk van de zorgvraag, mogelijk de volgende gegevens:
 

Algemene persoonsgegeven

● Voor- en achternaam
● Geslacht
● Geboortedatum
● Adresgegevens
● Beeldmateriaal (bijvoorbeeld foto’s)
● Telefoonnummer
● E-mailadres 
● Informatie die de cliënt zelf verstrekt, bijvoorbeeld op formulieren

Bijzondere persoonsgegevens zijn extra gevoelig. Gegevens over zaken zoals ras, religie en seksuele voorkeur (bijzondere persoonsgegevens) worden in principe niet geregistreerd. Deze bijzondere persoonsgegevens worden - met toestemming van de cliënt - alleen geregistreerd als dit noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. Royal Este Clinic houdt een medisch dossier bij, om goede zorg te kunnen bieden. De cliënt heeft altijd recht op inzage in dit dossier. Verwerking persoonsgegevens Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens Dit betekent onder meer dat we: ● Vertrouwelijk met alle persoonsgegevens omgaan. We zorgen ervoor dat alleen mensen die bij uw gegevens mogen komen, dat kunnen.

● Goede beveiligingsmaatregelen hebben genomen om deze persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, oneerlijke toegang en diefstal. Zo beveiligen we de computers en netwerken volgens nationale standaarden, en houden we onze locaties veilig. Papieren gegevens dienen in afgesloten dossierkasten te gaan en onze medewerkers laten geen gegevens liggen en verzamelen geen overbodige gegevens.

● Gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben. Zo blijft er niet onnodig lang informatie over u beschikbaar. Natuurlijk zijn we soms verplicht om zaken langer te bewaren: uw medisch dossier blijft bijvoorbeeld 15 jaar bewaard, tenzij u eerder om verwijdering verzoekt. We gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze taken/diensten Wij gebruiken persoonsgegevens omdat het nodig is voor het uitvoeren van onze diensten. Vaak bewaren we ook persoonsgegevens omdat dat moet vanwege wettelijke, financiële en/of fiscale verplichtingen.
We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van onze taken, onder andere voor:

● Het bijhouden van een medisch dossier.

● Het onderhouden van contact met u indien u heeft aangegeven dat te willen.

● Het bijhouden van wie we wel en wie we niet mogen benaderen (register niet-benaderen).

● Het (laten) uitvoeren van interne en externe controles op onze diensten.

● Het beantwoorden of afhandelen van uw vragen of klachten via e-mail, per post, telefonisch of social media.

● Het beheren van onze financiële administratie, om te voldoen aan financiële en wettelijke verplichtingen.

● Het kunnen voldoen aan uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

● Het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij delen uw gegevens alleen wanneer dat nodig is Royal Este Clinic zal uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen verkopen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen en/of apotheken als dat nodig is voor uw behandeling en verzorging. Bij de zorgleveringsovereenkomst vragen wij hier uw toestemming voor. Uw medische dossier wordt vanwege verplichtingen uit de WGBO 15 jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd. U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

1. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage of correctie van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor een afspraak maken.

2. U mag vragen om vernietiging van uw dossier. U mag dit vragen voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. U kunt uw verzoek om uw dossier te laten vernietigen schriftelijk indienen of ter plekke aan uw arts verzoeken. In principe moet Royal Este Clinic gehoor geven aan uw verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging van uw dossier, maar niet in alle gevallen. Bijvoorbeeld wanneer uw arts van mening is dat het overduidelijk in uw eigen belang is het dossier of delen daarvan toch te bewaren. Uw arts is namelijk ook gebonden aan zijn zorgplicht.

3. U heeft het recht van verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor sommige doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van uw gegevens voor campagnes of ander gebruik van uw gegevens.

4. U heeft het recht uw gegevens in een standaard, elektronisch formaat geleverd te krijgen, zodat u deze aan andere zorgaanbieders kunt overdragen. Indien een andere zorgaanbieder vergelijkbare systemen gebruikt, kan Royal Este Clinic uw gegevens ook rechtstreeks aan deze andere aanbieder leveren. Royal Este Clinic zal geen kosten in rekening brengen om aan deze verzoeken te voldoen, behalve als verzoeken als excessief beoordeeld worden. Deze privacyverklaring (versie 1.0) is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018​.